Zpravodaj
S R P E N  2 0 0 6


Sociální dávky

Od 1.1.2007 vstupuje v platnost nový zákon č.111/2006 Sb.-Zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon významně mění poskytované sociální dávky na které jste byli zvyklí. Dosud bylo v sociálním zabezpečení poskytováno 27 různých dávek. Ty budou od Nového roku redukované na tři dávky. Některé dávky jsou zrušeny bez náhrady a jiné převedeny do těchto tří : a) Příspěvek na živobytí b) Doplatek na bydlení c) Mimořádná okamžitá pomoc Protože předpokládáme, že se v nových příspěvcích v začátku nevyznáte budete mít možnost navštívit předsedkyni sociální komise tj. do komunálních voleb paní Crhounková a pak budete včas informování. Mimo tuto pomoc bude na vývěsní tabuli Obecního úřadu vyvěšen přehled o zrušených příspěvcích a o příspěvcích, které byly redukovány do výše uvedených tři. Nově se zavádí tzv. existenční minimum. Tato dávka se bude poskytovat těm občanům, kteří neprojevují větší zájem o práci a bude činit 2020 Kč. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřených dětí, u poživatele starobního důchodu a u osoby invalidní a osoby starší 65 let. Úplné znění všech novelizovaných zákonů sociálních, zdravotních a Zákoníku práce je k dispozici na OÚ.

 


Den obce

Pořadatelé právě finišují, aby připravili hry pro všechny kategorie občanů. Naší VIS (vesnické informační službě) se podařilo od pořadatele, který nechce být jmenován zjistit následující: Den obce se bude konat 19.8. a jeho začátek je určen na 9 hodinu ranní, kdy se utkají dvě nejsilnější družstva v Rudná hockey tour.
od 9,30 Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá - hry pro nejmenší
od 10,30 Sněženky a machři - soutěže pro ty o trochu větší
od 11,30 Nejsme žádné slepice - soutěž pro dospívající dívky a dospělé ženy.
12,30 - Agent Pupek 007 určeno všem mužům
13,30 - Dneska to roztočíme drahoušku pro manželské a jiné páry různého pohlaví
14,30 - povinné uklidnění před večerní zábavou pod hvězdami, která bude tak jako každý rok bez vstupného, ale s bohatou tombolou od sponzorů.
Pořadatelé zvou všechny občany z celé Rudné a zároveň se omlouvají těm, kteří bydlí v okolí hřiště a nechtějí se bavit za několik decibelů nad běžnou noční hranici navíc.

 


„ Na přilepšenou“

Člověk si psa pořizuje z různých pohnutek, Ale určitě ne proto, aby s ním obíhal veterináře pro potíže, které mu někdy sám ve své nevědomosti přivodí. V poslední době se v kotci našich obecních nalezenců nacházejí drůbeží kosti, které tam házejí lidé dobré vůle v přesvědčení, jak si pejsek pochutná. Všeobecně panuje názor, že ke psovi patří kosti. To ano, ale pouze v syrovém stavu. Tepelně upravené kosti, hlavně ty drůbeží, se tříští do ostrých úlomků, které mohou způsobit protržení jícnu, nebo střev. Navíc u psů způsobují úpornou zácpu. Kosti už vůbec nepatří štěňatům. Pakliže chceme našemu hlídači jednou za čas přilepšit kostí, tak jedině syrovou hovězí, nebo telecí. Pokud si někteří z vás při čtení těchto řádků klepou na čelo, že jsme se asi zbláznila, tak se klidně zeptejte při nejbližším setkání veterináře, zda je to jen můj výmysl, nebo smutná skutečnost.
Crh.


Reality show

Na autobusovou zastávku se chodí čekat na autobus. Někteří si z prostor zastávky udělali jakési vesnické záznamové středisko a do zdí vyrývají, vypalují, čmárají oznámení kdo je kdo a co, kdo s kým, popřípadě zveřejňují číslo svého mobilu za účelem seznámení, nebo zanechávají otisky zablácených bot ke zvěčnění. V každém případě je to otisk „kulturnosti“, klackovitosti, svědectví pubertálnosti, ale především je to vandalizmus. V těchto dnech se vymalovala zastávka U Hospody, příště se bude řešit, jak opravit zničené dřevěné zdi zastávky Rudná Dolní. Nezbývá než doufat, že puberťáci dospějí a ti, co jsou před pubertou budou mít jinou zábavu, než ničit práci jiných. A my ostatní bychom si měli uvědomit, že útočištěm vandalů je především naše lhostejnost. Dokážeme-li se jí zbavit, zbavíme se i vandalů.
Vav.

 


Větrné elektrárny

Než se začne projektovat VE musí budoucí investor vypracovat tak zvaný „záměr“. To je v podstatě podrobný popis toho co chce postavit a k tomu přiložit vyjádření všech možných složek a institucí tzv. E.I.A.. Krajský úřad nechá takto předloženou práci vyhodnotit nezávislým odborníkem, v našem případě Doc.Ing. Vladimírem Lapčíkem Csc. S takto vypracovaným posudkem je pak seznámena veřejnost na veřejném projednávání, které proběhlo na našem OÚ. Další krok - toto vše si nechá předložit Krajský úřad a vypracuje Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí „Větrný park Rudná pod Pradědem“. S tímto stanoviskem musí být seznámení občané dvěma různými způsoby. V našem případě to je vyvěšení na Úřední desce a jako příloha ve Zpravodaji. Teď vám jen stručně nastíním další postup. K tomuto stanovisku se opět vyjádři všechny možné instituce a v případě, že nemají výhrady se může vypracovat projektová dokumentace stavby a ta projde opětovně schvalovacím kolotočem a pak se žádá o stavební povolení. Když vše dopadne dobře a toto je vydáno může se stavět. Toto vše píšu proto, abyste věděli, že zdaleka ještě není jisté, zda VE budou stát nebo ne

 


Usnesení z XXXVI zasedání Zastupitelstva obce ze dne 4.7.

ZO schvaluje:

– závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad a výrok auditora o přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.
– odprodat parcelu 35/2 v k.ú. Nová Rudná manželům Antošovým za cenu 7 Kč/m2
– odprodat p.č.451 v k.ú. Nová Rudná manželům Antošovým za cenu dle BPEJ
– odměny členům zastupitelstva dle zápisu
– zadání vypracování změny ÚP č.5 pro Větrný park Rudná

ZO bere na vědomí:

– informaci o změně zákona č.234/06 Sb., O obcích
– termín dalšího zasedání ZO na den 31.8.2006 v 18 hod.

ZO ukládá:

– starostu obce prověřit možnost výstavby 1 VE ve vlastnictví obce bez dalších finančních nároků obce vůči firmě VE Morava s.r.o.
– v případě nemožnosti výstavby touto firmou souhlasí ZO a pověřuje starostu podepsat smlouvu o spolupráci při výstavbě VE s firmou VE Morava s.r.o. ve schváleném návrhu. V případě kladného stanoviska s možností výstavby 1 VE vyvolá starosta nové jednání s firmou VE Morava s.r.o.

 


V měsíci srpnu oslaví svá jubilea tito naši spoluobčané :

Tománek Alois 69 let
JUDr. Kutil Jaroslav 60 let
Dendis Štefan 75 let
Tomalský Štefan 90 let
Kotlár František 60 let
Urda Jan 87 let


Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

 


S radostí vítáme nové občánky naší obce

Slečně Pavlíně Žeravíkové se 15.5. narodil syn Milan Žeravík

Slečně Renatě Šulavové a Vladimíru Urbaníkovi se 11.7. narodil syn Tomáš Urbaník


Přejeme narozeným, aby vyrůstali ve zdraví k radosti svých rodičů !


Vydalo zastupitelství obce Rudná pod Pradědem srpen 2006