Zpravodaj
Č E R V E N E C  2 0 0 6


KONČÍ ŠKOLNÍ ROK

30.června dostaly děti vysvědčení za práci v uplynulém školním roce. Někomu se dařilo, jinému méně, podstatné je, že jsme udělali další krůček v nabývání vědomostí. Děti byly milé, šikovné, jen sem tam zazlobily - my jsme nebyli jiní. Kromě učení jsme se v průběhu roku pokusili také o několik zpestření. Byla to v říjnu drakiáda, v prosinci Mikuláš a jarmark, který měl u rodičů velmi dobrý ohlas. V únoru pak zápis do 1. třídy a masopustní průvod v dubnu Den země a plavecký výcvik. V květnu jsme připravili pro maminky Den matek. Červen přinesl Den dětí, dvoudenní školní výlet a 100 let školy. Přeji všem dětem v Rudné krásné, dlouhé prázdniny bez úrazů a také ať vás rodiče nezlobí.

Mgr. Vojtěch Kopečný

 


Pošta Rudná informuje

Pošta Rudná oznamuje změnu provozní doby takto:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8-10 15-16 hod.

Středa 8-10 15-16,30 hod.


Usnesení z XXXV zasedání ZO ze dne 17.6.2006

ZO schvaluje:

– vstup do společnosti MAS leader
– záměr odprodat parc.č. 451 a 35/2 k.ú. Nová Rudná

ZO bere na vědomí:

– návrh smlouvy firmy VE Morava o spolupráci při výstavbě VE
– závěrečný účet obce za r. 2005
– výrok auditora
– zprávu o ekonomické situaci v Prodejně Rudná/Pr.
– zprávu o hospodaření obce za obd. 1.-5.1005
– zprávu o výletě ZŠ, nohejbalového turnaje, o průběhu oslav 100 výročí ZŠ, Dni matek a kácení Máje
– Termín příštího zasedání dne 4.7.2006 v 18.00 hod

ZO ukládá:
– JUDr. Kutilovi prověřit návrh smlouvy VE a vypracovat písemné stanovisko z právního hlediska

 


Změna ordinačních hodin lékařů

MUDr.Milada Křížková a MUDr. Helena Kurašová oznamují, že po dobu od 3,7 do 1,9,2006 budou ordinovat takto:

V Rýmařově (tel.554 211 961 pro zdravé 7,30 - 8,00 denně pro nemocné 8,00-9,00 „

V Břidličné ( 554 286 145) denně 10,00 - 11,30


Beseda s alternativní léčitelkou

Sociální komise obce připravila pro všechny zájemce na pátek - 7. července v 16.00 hod besedu s paní Martou Sedláčkovou z Rýmařova. Zdravotní problémy, které nás všechny trápí i přes letité snažení lékařů se dají pomocí alternativních cest zmírnit, nebo i zcela odstranit a právě tomu tématu bude věnována pozornost.

Crh.  

 


Poděkování

Všímavějším občanům nemohla uniknout nová úprava školní zahrady. V zadní části budovy vyrostlo nové pískoviště, pestrobarevné houpačky, lavičky a z bývalé zahrady MŠ byly přeneseny zahradní domečky na hraní. Venkovní zdi domečků ožily pohádkovými postavičkami z filmů, a to díky talentu, šikovnosti a ochotě slečny Věrky Sivanincové. Nejlepší odměnou za její práci je hlasitý obdiv spoluobčanů, kteří ani netušili, jak šikovný talent se zrodil v Rudné. Věrko za všechny děti děkujeme!
Crh.  


Bambiriáda 2006

Kosatky se již tradičně zúčastňují celostátní dětské akce , která probíhá v mnoha městech naší vlasti. Počasí tentokráte sice nebylo nejvlídnější, ale přes všechny nesnáze nám naše děti v Olomouci dělaly čest. Děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu i naší malé obce.

Vendula Crhounková

 


Tradičně v nohejbale

V květnu uspořádal pan Klech již tradiční nohejbalový turnaj. Přípravy na turnaj, které proběhly den předem vadili několika nenechavcům, kteří upravené prostory neváhali „vylepšit“ střepy z lahví, propálením děr do stánku a pošlapáním stolů i lavic. -4- Letos byla účast díky souběhu akcí v okolních vesnicích a Dnům města Bruntálu slabší, ale publikum i hráči si na nedostatek dobré nálady nemohli určitě stěžovat. Pohár vyhrálo družstvo ŠTOČKŮ, ve složení L.Kozák, Příhoda, Náplava, druhé místo patřilo družstvu ŠERÁK ve složení L.a J. Větrovcoví s J. Králem, třetí příčka patřila družstvu JUNIOR složenému s P. Urbaníka, J. Malíka a L. Ferance. Vítězům blahopřejeme, pořadatelům děkujeme a se všemi se těšíme na další ročník turnaje.

  


V měsíci červenci proběhne na hřišti za OÚ pro všechny děti „ LETNÍ OLYMPÁDA“

Datum s programem bude včas upřesněn. Pro děti budou přichystány věcné ceny a vše bude zakončeno táborovým ohněm s opékáním buřtíků, které dostanou děti od pořadatelů zdarma.

 


Vedení knihovny oznamuje, že knihovna bude v provozu i přes prázdniny. Jako každý rok je i letos vyhodnocen neaktivnější čtenář z řad dětí. Tentokrát dostane věcnou cenu v podobě pěkné knihy Tomáš Tapušík Malému čtenáři přejeme hodně hezkých chvil strávených i díky knihám z naší knihovny.

 


ČSŽ a komise pro práci s mládeži přeje dětem i učitelskému sboru hezké prožití prázdnin, hodně sluníčka, aby se po uplynutí volna vrátili do naší školičky odpočatí a v pohodě s nově nabytými silami . za členy obou složek přeje

Květoslava Klechová

 


Upozornění

Obecní úřad žádá rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku, aby dohlédli na to, kde jejich děti tráví volný čas. Někteří nezbedové si pro své hry vybrali urnový háj. Do těchto prostor je podle obecně závazné vyhlášky, vstup povolený pouze v doprovodu rodičů. Pakliže nebude tato vyhláška respektována, můžou se rodiče octnout před komisí pro řešení přestupků. Urnový háj není rozhodně vhodné místo pro honěnou, schovávanou, nebo další hry. Pak se může opakovat situace s poničením náhrobku. Prostoru ke hrám je pro děti dostatek a k místu posledního odpočinku patří určitá pieta.

 


Nejčastější dotazy k exekucím

Pro smutné množství dotazů k danému tématu uvádíme pro občany základní informace.

Je možné exekucí postihnout dávky státní soc. podpory?

Ano, mohou být postiženy dávky např. rodičovský a zaopatřovací příspěvek, dále opakující dávky, které nelze považovat za příjem nahrazující odměnu za práci - sociální příplatek a příspěvek na bydlení.

Je možné se bránit, pokud exekutor obstaví účet, na který je zasílána mzda?

Ano. Mzdu, či jiné příjmy nahrazující mzdu nelze postihnout v plné výši, ale pouze částečně. Při výpočtu se vychází z obč. soudního řádu a nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Pokud Vám exekutor obestaví plnou výši mzdy je potřeba obrátit se na soud, který exekutora pověřil provedením exekuce, s návrhem na zastavení exekuce pro její nepřípustnost dle § 268 odst.1 písm.h) občanského soudního řádu. Podle tohoto paragrafu základní částka, která nesmí být sražena z měsíční mzdy činí 62% částky životního minima ( dále jen ŽM) povinného, dále 25% ŽM na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné a 25% na manžela i když tento má vlastní příjem. Po odečtení základní nezabavitelné částky se zbytek čisté mzdy zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi. V této souvislosti se určí částka, která je dlužníkovi sražena bez omezení, tzn. částku, která se připočte k první třetině. Při výpočtu částky, která se srazí dlužníkovi bez omezení se opět vychází ze stejných principů a předpisů jako při výpočtu základní nezabavitelné částky. Připomínáme částky ŽM : dítě do 6ti let 1 750,- od 6ti do 10ti let 1 950,- od 10ti do 15ti let 2 310,- od 15ti do 26ti let 2 530,- ostatní občané 2 400,- Čáska potřebná z zajištění nákladů na domácnost : jednotlivec 2 020,- 2 osoby v domácnosti 2 630,- 3-4 osoby 3 260,- 5 a více osob 3 660,-

Je exekutor oprávněn zabavovat majetek v bytě rodičů s -7- odůvodněním, že jejich zletilé dítě je dlužníkem, i když je potomek v bytě pouze hlášen, ale trvale se tam nezdržuje?

Ano, k tomuto úkonu je exekutor oprávněn a učinit prohlídku bytu a provést soupis věcí dlužníka.

Je možné se postižení majetku rodičů v tomto případě bránit?

Pakliže exekutor sepíše a zabaví věci, které nejsou vlastnictvím dlužníka, ale např. rodičů můžete podat žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí ( vylučovací žaloba).Až do rozhodnutí o této vylučovací žalobě soud zpravidla provedení exekuce odloží.

Je možno exekucí manžela postihnout i majetek druhého manžela v případě, kdy dluhy vymáhané vznikly výhradně jednomu z nich?

Ano, a to z titulu společného jmění manželů. Tím pádem vůči věřitelům vystupují oba manželé jako jeden dlužník - každý z manželů odpovídá za celý dluh až do jeho úplného zaplacení.

Jaké jsou možnosti dlužníka, proti němuž je vedena exekuce, když je v současné době bez práce a nemá finanční prostředky z jiných zdrojů na úhradu dluhu, a tím ani na obživu?

V takovém případě je možné podat žádost o odklad výkonu rozhodnutí. Soud žádosti vyhoví, pokud se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít na něho, nebo na rodinné příslušníky zvláště nepříznivé následky, a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Přeji všem, ať se Vám podobné problémy vyhnou!

Crh.  


Pozor na prázdniny!

V ČR zemře ročně na následky úrazů asi 300dětí. To je 3x více než ve Švédsku, nebo Rakousku. Na vině je nedostatečná prevence ze strany rodiny. Právě v období letních prázdnin je nebezpečí úrazů dětí podstatně větší než jindy. Velkou roli hraje omezený dozor. Nejlepší variantou je společně strávený čas dětí s rodiči, slušným řešením je i účast dítěte na letních táborech. Rodiče by neměli zapomínat na prevenci úrazů a vybavit děti jezdící na kolech, on-line bruslích nebo skateboardech helmou a chrániči. Přejeme všem dětem bezpečné a pohodové prázdniny, plné sluníčka a hezkých zážitků!

 


Výsledky voleb do PS PČR ve dnech 2.a 3.6. za obec

Počet zapsaných voličů 309
Voličů 210
Platných hlasů 208

ČSSD 61 hlasů
ODS 47 hlasů
KSČM 36 hlasů
KDU - ČSL 31 hlasů
STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU 9 hlasů
ZELENÍ 5 hlasů
NÁRODNÍ STRANA 5 hlasů
MORAVANÉ 4 hlasy
NEZÁVISLÍ 3 hlasy
NEZÁV.DEMOKRATÉ VL.ŽELEZNÝ 2 hlasy
ROVNOST ŠANCÍ 2 hlasy
UNIE SVOBODY 1 hlas
HELAX 1 hlas
SNK EVR.DEMOKRATÉ 1 hlas

Volební účast celkem za obec 67,96%.

 


V červenci oslaví svá jubilea tito občané:
82 let Molčík Joachym
67 let Jasinský František
60 let Ondrušová Marie
60 let Urda Daniel


Všem oslavencům srdečně gratulujeme!


24. května se paní Nadi Knopové a Ing. Milanu Theimerovi

narodila dcera Terezie

Srdečně blahopřejeme !


Vydalo zastupitelství obce Rudná pod Pradědem červenec 2006