Usnesení

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva

Obce Rudná pod Pradědem ze dne 22.2.2007 č.V/2006


ZO bere na vědomí

V/4    zprávu o ekonomické situaci v Prodejně Rudná/Prad. s.r.o
V/5    zprávu o plánu hospodaření v obecních lesích na r. 2007 a o škodách způsobených vichřicí
V/7    nabídku firmy EUROAGROPROJEKT ke spolupráci při získávání dotací z prostředků EU
V/10  zamítavé stanovisku MěÚ Bruntál odb. dopravy k žádosti o umístění dopravního značení
V/17  informaci správce rozpočtu o snížení pol. 4112 o 3 066Kč z kapitoly všeob.pokladní správa
V/18  návrh Ing. Plesníka na průběžné vypracování investičních záměrů

 

ZO schvaluje

V/1    do návrhové komise Ing. Plesníka a p.Tománka, ověřovatele zápisu p. Pinkovou a JUDr. Kutila
V/2    program zasedání
V/4    profinancování topné sezony 2006 Prodejně Rudná p.Prad. s.r.o. Ve výši 50tis.Kč
V/5    termín pracovní porady zastupitelů dne 19.3. v 18.00 hod.
V/6    pronájem kotelny v č.p. 1 firmě teplo Rýmařov včetně rekonstrukce
V/8 A odprodat parc.č. 752 k.ú. Nová Rudná firmě Mitreal za cenu dle OZV
V/8 D pronájem parcely č. 150/1 k.ú. Stará Rudná pani Josefu Urbaníkovi č.p. 33 za cenu dle OZV
V/9    bezúplatný převod pozemků z majetku PF ČR na obec parc.č.274, 275, 493, 822/2, 861/1, 864/1, 912/9, 912/2, 912/1, 995/1, 1756 vše k.ú. Stará Rudná a parc.č.1122/1 k.ú. Nová Rudná
V/14  prodej vyřazeného křovinořezu Ing. Theimerovi za cenu 3 000Kč.
V/15  odměnu místostarostce za měsíc12/2006 a 1-3/2007 ve výši 90% nárokové částky
V/16  nákup PC pro potřeby účetní obce

ZO ukládá

IV/7    Prověřit legislativní správnost vyhlášky o prodeji stavebních pozemků a poté rozhodnout o prodeji pozemku p. č.752 k.ú. Nová Rudná
IV/12  Kontrolnímu výboru prověřit platnost nájemních smluv o nájmu pozemků a nebytových prostor
IV/19  Kulturní komisi dodat foto z vítání občánků
IV/21  Starostovi upozornit občany na povinnost občanů, majitelů psů na odklízení výkalů psů
IV/22  Starostovi instalovat vývěsní tabule u dolní zastávky
IV/23  Po kontrole vyhlášky prověřit prověřit provedení smlouvy stavebních pozemků-kontrolní výbor.
IV/26  Prověření úklidu lesa po těžbě-Starosta

ZO vyhlašuje záměr prodeje parcel:

V/8 B parc.č. 935, 934/1, 934/2 k.ú. Nová Rudná
V/8 C parc.č. 996/5, 912/19 – části po zaměření
V/8 D parc.č. 149 k.ú. Stará Rudná
V/8 E parc.č. 135/1 k.ú. Stará Rudná
V/8 F parc.č.114 k.ú. Stará Rudná – část po zaměření

ZO ukládá

V/3   starostovi přepracovat OZV o odprodeji obecních pozemků s vypuštěním části o podmínce zahájení stavby do 5ti let po odkoupení , dále vypracovat nové smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků a kontrolnímu výboru provést kontrolu vypracovaných smluv smluv. S novým nájemcem Mariany neuzavírat smlouvu o paušálních poplatcích za lázeňský a rekr. pobyt vše do příštího zasedání
V/4   starostovi prověřit možnost využití skladů v prodejně u České pošty a.s. a iniciovat občany k podání dalších návrhů pro využití prostor
V/5   Ing. Hoškovi podat písemnou zprávu OLP do 5.3. a zúčastnit se pracovního zasedání 19.3.
V/7   starostovi zajisti účast zástupce firmy EUROAGROPROJEKT na pracovní zasedání 19.3.
V/11 starostovi uzavřít smlouvu s firmou Jaroslav Dány Andělská Hora na odprodej kulatiny SM+MD kulatiny za 1300Kč/m3, K.P.Z. dřevo nahnilé za 700Kč/m3, SM+MD do 19cm za 500Kč/m3
V/12 starostovi uzavřít smlouvu o DSO s firmou Connex Morava

V Rudné pod Pradědem 23.2.2007

Místostarostka  Júlia Pinková
Starosta              Vladimír Klech