Zpět

3.11.2007 Kácení stromů po novém

Dle § 7 zákona 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/204Sb., jsou chráněny všechny stromy rostoucí mimo les. Zákon nerozlišuje ovocné a okrasné stromy. Povolování kácení dřevin řeší §8 zák. a prováděcí vyhláška 395/92 Sb. rovněž § 8. Povolení není nutné při provádění pěstěbních a výchovných probírek, z důvodu zdravotních nebo při oprávnění podle zvláštních předpisů. Dále není potřebné povolení u stromů s obvodem kmene do 80cm měřeným ve výšce 130cm nad zemí a souvislých keřových porostů do 40m2 rostoucích na pozemcích soukromé osoby, která pozemek užívá. Právnická osoba musí o kácení žádat vždy. Většinu kácených stromů rostoucích mimo les povolují obecní úřady, pokud strom nepodléhá zvýšené ochraně ( památný strom, nebo strom registrovaný jako významný krajinný prvek – příslušný pověřený MěÚ ). Povolení není potřeba v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku. Tato případy se řeší následným oznámením orgánu ochrany přírody do 15. dnů po provedení kácení. Žádost o kácení dostanete na OÚ , kde se kromě jména žadatele, počtu a druhů dřevin, velikosti kmenů uvedou i důvody kácení. Neuznatelným důvodem je znečišťování pozemku padáním listí, plodů a klíčení semenáčků.

Vladimír Klech
starosta